5 godina garancije

Dobra vožnja sa 5 godina garancije za sve modele!

 

Garancija

Uslovi važenja garancije

Da bi garancija važila u pomenutom periodu, kupac je dužan da:

 • se pridržava dobijenog Uputstva za upotrebu vozila i Servisnog plana (servisna knjižica);
 • sve popravke, kao i redovno održavanje izvodi isključivo u ovlašćenim servisima, uz ovjeru Servisnog plana;
 • sve servisne radove izvodi po dinamici datoj u Servisnom planu i da se pri tom koriste isključivo originalni rezervni djelovi i od proizvođača odobrena sredstva u skladu sa procedurama koje propisuje proizvodač;
 • obavjesti davaoca garancije, odnosno ovlašćenog dilera o potrebi otklanjanja oštećenja, koja su pokrivena garancijom, neposredno po otkrivanju istog;
 • naknadna opremanja vozila dodatnim sistemima za zaštitu vozila od krađe obavi u ovlašćenom servisu za vozila marke "SEAT";

 

 • sva naknadna opremanja vozila elektronskim i/ili mehaničkim sistemima koje prethodno odobrava generalni uvoznik obavi u ovlašćenim servisima.

Kupac ima pravo i na otklanjanje kvarova i šteta koji nastanu na drugim djelovima vozila, ako se pokaže da potiču od kvara ili štete koji su predmet zahtjeva za reklamaciju (posledične štete).
U slučaju neosnovane reklamacije kupac snosi sve nastale troškove po osnovu podnijetog zahtjeva za reklamaciju.
Promjenom vlasništva na vozilu garantni rok ostaje nepromijenjen i ne mijenjaju se obaveze iz osnovne garancije.

Garancija

Slučajevi koji nijesu pokriveni garancijom

Garancija ne pokriva nedostatak koji je nastupio kao posljedica:

 • dejstva više sile (poplava, grom, zemljotres i sl.);
 • specifičnih uslova eksploatacije i rukovanja vozilom (sudar, loši putevi i sl.);
 • prirodnog trošenja komponenti vozila (pneumatici, kočne pločice, kočni diskovi, svjećice, amortizeri, filteri, podešavanje vrata, haube i geometrije trapa, metlice brisača i sl.);
 • ugradnje djelova u vozilo koje nije odobrio proizvođač odnosno generalni uvoznik;
 • ugradnje / promjena na vozilu koja nije obavljena u skladu sa uputstvima proizvođača;
 • korišćenja vozila suprotno namjeni (u moto-sportu i sl.);
 • opterećenja vozila iznad ograničenja određenih Uputstvom za upotrebu;
 • upotrebe goriva, maziva, motornog i drugog ulja, rashladne tečnosti, sredstava za čišćenje i poliranje, koje ne zadovoljavaju od strane proizvođača propisan kvalitet ili se ne koriste shodno namjeni i upustvu za upotrebu;
 • nepoštovanja Uputstva za upotrebu vozila i Servisnog plana koje je definisao proizvođač;
 • propusta kupca da odmah prijavi kvar ili protivljenja kupca da se odmah izvrši popravka. 

Garancija u 3., 4. i 5. godini

U slučaju eventualne reklamacije u periodu 3., 4. i 5. godine važenja dodatne garancije van teritorije Republike Srbije i Republike Crne Gore, potrebno je da kupac o tome bez odlaganja obavijesti ovlašćeni servis koji je vlasnik poslednjeg pečata u servisnoj knjižici. Refundacija troškova popravke je moguća samo kod prodavca ili u drugom servisu, koji je od strane proizvođača / importera ovlašćen za servisiranje predmeta kupovine na teritoriji Republike Srbiji i Republike Crne Gore, na osnovu prethodno dostavljene kompletne dokumentacije o popravci kod ovlašćenog servisa za vozila marke "SEAT" van teritorije Republike Srbije i Republike Crne Gore i ukoliko su zadovoljeni svi ostali preduslovi za ostvarivanje garantnih prava, a na osnovu garantnog lista.

Garancijski paket obuhvata:

 • dvije ili tri godine za oštećenja laka / farbe (zavisno od modela)
 • deset godina na prorđavanje aluminijumske karoserije, bez perforacija;
 • dvanaest godina na prorđavanje potpuno pocinkovane karoserije, bez perforacija

Sva oštećenja laka i karoserije vozila koja su obuhvaćena garancijom, otklanjaju se isključivo popravkom oštećenih površina u ovlašćenom servisu.
Ova garancija ne isključuje niti utiče na prava koja su kupcu garantovana članom 54. Zakona o zaštiti potrošača.
Napomena: sve detaljnije informacije u vezi sa garancijom možete dobiti od vašeg SEAT dilera! 

Davalac garancije se obavezuje da obezbijedi servisiranje svih isporučenih vozila u periodu od 7 godina od datuma isporuke.

Postupak ostvarivanja garancijskih prava

Za postupak ostvarivanja garancijskih prava važe sledeći uslovi:

 • Garancijsko pravo kupac može ostvariti kod prodavca ili u drugom servisu, koji je od strane proizvođača / importera ovlašćen za servisiranje predmeta kupovine na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore. U slučaju usmene prijave za ostvarivanje garancijskih prava, kupcu se mora uručiti pismena potvrda o prispjeću prijave.
 • Ukoliko predmet kupovine zbog materijalnih nedostataka nije u funkciji, kupac je dužan da se javi najbližem servisu, koji je od strane proizvođača / importera ovlašćen za servisiranje predmeta kupovine.
 • Prodavac je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od prijema prijave za ostvarivanje garancijskih prava, odgovori kupcu, sa izjašnjenjem o podnijetoj prijavi i predlogom rješavanja problema.
 • Zamjenjeni djelovi ostaju svojina proizvođača koje za njega preuzima i čuva ovlašćeni diler.
 • Za djelove ugrađene tokom otklanjanja neispravnosti u toku trajanja garancije, garantni rok počinje da teče ponovo samo za taj dio